voor de belangen voor en door huurders van Plavei

BEWONERSCOMISSIES -  verbinding met uw buurt ---------->

Onder onze huurdersvereniging vallen zes bewonerscomissies.
Zij hebben regelmatig overleg met elkaar, ons en Plavei. Ook organiseren ze activiteiten voor hun leden. Iedere BC wordt aangestuurd door een contactpersoon. Deze vertegenwoordiger ontvangt vier maal per jaar het magazine huurpeil, het vaktijdschrift voor mensen die actief bezig zijn met de huurdersvereniging.
  
Waarom een bewonerscommissie ?
Naast nieuwsbrieven en een ledenvergadering is het als klein bestuur met een groot ledenaantal lastig om met alle huurders echt in contact te komen. Toch is contact erg belangrijk. In plaats van iedereen over van alles te informeren kan het persoonlijker en concreter. Alle bewonerscommissies (hoe groot ook) worden door 1 persoon vertegenwoordigt. Alle losse vertegenwoordigers van de (inmiddels) zes bewonerscommissies die wij hebben kunnen we in één bijeenkomst spreken en informeren over diverse zaken. Deze vertegenwoordigers kunnen dit weer in hun eigen bewonerscommissie ter sprake brengen met de punten die voor hen belangrijk zijn.

De vertegenwoordiger van een bewonerscommissie is het aanspreekpunt voor zowel verhuurder/huurdersvereniging als de bewoners van het bijbehorende complex/blok.

Wat is een bewonerscommissie?
Met een bewonerscommissie wordt een groep actieve huurders bedoeld die de belangen behartigt van alle huurders van één of meer dicht bij elkaar gelegen (specifieke) woningcomplexen. Pas bij 25 of meer woningen heeft men meer rechten volgens de overlegwet. Sommige bewonerscommissies zijn vooral aan de buurt verbonden om daar bijvoorbeeld activiteiten te ontwikkelen om de leefbaarheid en het onderling contact tussen de buurtbewoners te bevorderen, maar meestal ontstaan ze als de verhuurder voor een complex ingrijpende plannen heeft. 

Wij van de sleutel hechten belang aan (meer) contact met onze leden en moedigen huurders aan om samen aan de slag te gaan. Wij kunnen ondersteunen met kennis maar ook met middelen. 

De (algemene) rechten van bewonerscommissies 

De rechten van bewonerscommissies met 25 of meer woningen zijn geregeld in de Overlegwet. Bewonerscommissies dienen geïnformeerd te worden en moeten overleg kunnen voeren (met verhuurder of huurdersvereniging)over alle aan het woningcomplex gebonden zaken die voor hen van belang zijn. De verhuurder mag maatregelen op deze gebieden pas uitvoeren als de bewonerscommissie minimaal zes weken de tijd heeft gekregen daarover (met verhuurder of huurdersvereniging) overleg te voeren en een schriftelijk advies uit te brengen. Als de verhuurder (via huurdersvereniging) het advies van de bewonerscommissie niet of maar gedeeltelijk wil opvolgen moet hij dat binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd aan de bewonerscommissie laten weten. De verhuurder is niet verplicht het advies op te volgen.


Verschil huurdersvereniging en bewonerscommissie

 Terwijl bewonerscommissies te maken hebben de dagelijkse huurzaken zoals het onderhoud, energiezuinigheid, het woonklimaat en de huurprijzen en servicekosten van/in een woningcomplex, praten wij als bestuur van De Sleutel met Plavei over onderwerpen zoals het meerjarenprogramma, begrotingen, prestatieafspraken, wijkvernieuwing (algemeen), de verkoop van huurwoningen (DAEB/ niet DAEB) het onderhoudsbeleid en nog veel meer. Beide niveaus (praktijk/kleinschalig/specifiek in de straat EN beleid/groot/voor alle huurders van Plavei) hebben uiteraard alles met elkaar te maken, reden waarom de verbinding tussen het werk van ons als huurdersvereniging met dat van de bewonerscommissies steeds meer aandacht verdient. Dit vraagstuk speelt overigens ook bij de verhuurder. Via ons stelt Plavei financiële middelen beschikbaar om in een straat/wijk/buurt activiteiten te ontplooien door bewonerscommissies.


OPROEP aan onze leden
Zoals opgeroepen in onze nieuwsbrief van september 2019 zouden wij van De Sleutel het leuk en interessant vinden om in meerdere straten/buurten/wijken een bewonerscommissie te hebben. Wij helpen bewoners met het opzetten en aanhouden van deze commissie. Met gezamenlijke kennis en financiële middelen kunnen er leuke activiteiten voor u als huurder worden ondersteunt. Wilt u meedenken of zelfs meedoen in een bewonerscommissie? neem contact met ons op. Wij kunnen de losse huurders met elkaar in verbinding brengen.