voor de belangen voor en door huurders van Plavei

december 2019 

Samen
Het jaar 2019 loopt langzamerhand ten einde. Het was een bijzonder jaar waarin Huurderbelangenvereniging De Schakel en Huurdersvereniging Bergh werden opgeheven en ze samen een nieuwe vereniging hebben opgericht onder de naam Huurdersvereniging De Sleutel.

De overheid heeft de laatste jaren veel extra taken aan huurdersverenigingen gegeven. Om die taken goed uit te voeren moeten de bestuursleden er veel vrije tijd in steken. Dat moest allemaal gewoon doorgaan naast het vele werk dat het samengaan van de twee verenigingen vergde. Uiteindelijk zal de nieuwe situatie veel duidelijker en overzichtelijker zijn en hoeft niet alles meer dubbel gedaan te worden. Uit de contacten met de leden is gebleken dat de meeste leden blij zijn met de nieuwe situatie.


Ledenvergadering
De eerste algemene ledenvergadering van De Sleutel werd door meer leden dan voorheen bezocht. De ledenvergaderingen zullen voortaan afwisselend in ’s-Heerenberg en Didam gehouden worden. De eerste keer was dat op woensdag 18 september 2019 in ’s-Heerenberg. Voor leden uit Didam en omgeving reed er een gratis bus naar de vergadering en na afloop weer naar Didam. Voor het komende jaar is de ledenvergadering voorlopig gepland op donderdag 2 april in Didam. Dan is het de bedoeling dat leden uit Bergh gebruik kunnen maken van gratis vervoer naar Didam. Later meer hierover.


Renovatie
Na een lange en gedegen voorbereiding gaat de renovatie van de Bloemenwijk in Didam van start. De huurdersvereniging is hierbij nauw betrokken. De wijk had te maken met veel achterstallig onderhoud waardoor renovatie voor veel bewoners duidelijk en noodzakelijk was. Grootschalige renovatie, sloop en nieuwbouw brengen de nodige overlast met zich mee, dat is niet te voorkomen. Plavei dient dat heel zorgvuldig te organiseren en te realiseren en doet dat tot nu toe ook. De huurdersvereniging blijft dit volgen.
In Giesbeek is een eerste overleg geweest met bewoners van de Prins Clauslaan over de toekomst van deze wijk. Het gaat hier om 12 woningen die gerenoveerd of vervangen moeten worden door nieuwbouw. Niet zo grootschalig als in Didam maar voor de betreffende bewoners net zo ingrijpend. De bewoners hebben begrip voor de situatie en willen graag meedenken.


Dag van het Huren
Op 12 oktober was de Dag van het Huren. Plavei had deze keer gekozen voor één locatie en wel in Het Barghse Huus in ’s-Heerenberg. Het thema was “Duurzaam wonen”. Naast een informatiemarkt, waar ook de Huurdersvereniging een stand had, was er een lezing door voormalig tv-weervrouw Helga van Leur. Het was een gezellige en informatieve middag waarbij voor de leden van de huurdersvereniging nog mooie prijzen waren te winnen met een woordzoeker puzzel. De oplossing was; IK STEUN HUURDERSVERENIGING DE SLEUTEL. De prijzen, bestaande uit VVV-Cadeaukaarten, werden gewonnen door; H. Gerritsen, H.A.J. Bolder, Mevr. C. Van Koot-Besselink, Mevr. J. Bleekman, Mevr. M. Goossen, L.H.M. Römer, Mevr. A. Weenink, Mevr. A. Weijers-Egging, en Mevr. J.G. Pudlo-Bosch.  Alle winnaars van harte gefeliciteerd.


Diverse activiteiten
Bestuursleden van de huurdersvereniging zijn de afgelopen tijd veel in de weer geweest met speciale acties en activiteiten, om er een paar te noemen;
=Prestatieafspraken met Plavei en de gemeente
=Actiebijeenkomst in de Tweede Kamer voor meer sociale woningbouw
=Informatiedag en workshops van de Woonbond in Amersfoort
=Vergadering van de Woonbond in Arnhem
=Bijeenkomsten bij start en oplevering van nieuwe projecten


Vertegenwoordiging
In Didam kende de huurdersvereniging al Wijkvertegenwoordigers en Bewonerscommissies van appartementencomplexen als steunpunten voor de vereniging. Ook in het Berghse gebied willen we hier meer aandacht aan schenken. Vrijwilligers die denken daar een rol in te kunnen spelen wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur, per mail info@hv-desleutel.nl. Als er in uw omgeving huurders van Plavei zijn die nog geen lid zijn van de huurdersvereniging mag u ze gerust vragen zich aan te melden want hoe meer leden, hoe sterker we staan.


Contributie
De contributie wordt in 2020 € 0,50 per maand. In Didam en omgeving betaalden velen nog direct aan De Schakel. Voortaan zal Plavei dat incasseren, gelijk met de huur, net zoals in Bergh. Dat is veel goedkoper en gemakkelijker. Het is slechts 50 cent per maand, maar als u er bezwaar tegen hebt kunt u dat kenbaar maken per mail aan info@hv-desleutel.nl


We sluiten een druk en enerverend jaar af 

en danken de leden voor hun steun.

 

Huurdersvereniging De Sleutel 

wenst alle leden

prettige feestdagen en een voorspoedig 2020 

 september 2019 

Begin september is de eerste nieuwsbrief van HV De Sleutel verstuurd. Mocht u lid zijn maar deze niet hebben ontvangen, graag contact met ons opnemen!


Grote vereniging staat sterker 

Huurdersvereniging De Sleutel is sinds 1 juli 2019 de enige huurdersvereniging in het gebied van woningstichting Plavei. De leden van de twee voormalige verenigingen,

 

Huurdersvereniging Bergh en Huurderbelangenvereniging De Schakel hebben er begin dit jaar voor gekozen om de verenigingen samen te voegen. Zo staan we sterker in een periode waarin huurdersverenigingen steeds meer invloed krijgen op het beleid van woningcorporaties. De taken van huurdersverenigingen liggen dan ook voornamelijk op organisatieniveau. Voor huurders is het erg belangrijk omdat ze zo een stem krijgen in het beleid van de corporatie. De huurdersvereniging is dus geen instelling om klachten en reparaties te melden, dat kan gewoon bij Plavei. Alleen in gevallen waar het niet lukt om tot een passende oplossing te komen kan de huurdersvereniging soms een bemiddelende rol spelen. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om naar de huurcommissie te gaan.

Dag van het Huren*

Op zaterdag 12 oktober is weer “De Dag van het Huren”. Zoals voorgaande jaren komt Woningstichting Plavei dan naar u toe in de verschillende kernen. Vorig jaar was in het Berghse gebied ook Huurdersvereniging Bergh daarbij aanwezig. Het bleek een mooi moment om een praatje aan te knopen en nader kennis te maken. Omdat het als zeer positief werd ervaren gaan we dit jaar in het gehele gebied van Plavei mee doen. We hopen dan weer veel leden te ontmoeten. Wie nog geen lid is kan zich dan ook aanmelden. 


*in tegenstelling tot eerdere berichten was dit jaar de Dag van het huren in het Barghse Huus te 's-Heerenberg.*
Huurders van plavei zijn per post of mail uitgenodigd.


Bewonerscommissies 

Bij Huurderbelangenvereniging De Schakel waren Bewonerscommissies al een bekend verschijnsel. In Bergh was dat nog niet het geval maar dat willen we gaan veranderen. Bewonerscommissies spelen een belangrijke rol binnen de huurdersvereniging. Ze vertegenwoordigen veelal groepen bewoners van onder meer appartementencomplexen. Ze staa n zo dicht bij de bewoners en hebben ook een directe verbinding met de huurdersvereniging. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via  mail of een briefje sturen naar; De Sleutel, Postbus 165, 7041 AD ‘s-Heerenberg

Woningstichting Plavei

Huurdersvereniging De Sleutel is actief in het gebied van woningstichting Plavei. Plavei heeft zo’n 4000 woningen in beheer waarvan bijna 1500 huishoudens lid zijn van de huurdersvereniging. Het is dus een tamelijk grote vereniging, maar toch is minder dan de helft van de huurders van Plavei lid van de huurdersvereniging. De samenwerking met Plavei is voor de huurdersvereniging van groot belang. We hebben veel gezamenlijke belangen, maar daarnaast stellen we altijd de belange n van de huurders centraal. Verder praten we ook mee met de afspraken die Plavei met de gemeenten maakt. Het gaat dus vaak over de grote lijnen en beleidskwesties. Daarom zijn bewonerscommissies belangrijk om die dichter bij de huurders staan.

 

 

Algemene ledenvergadering

 

Op woensdag 18 september is de eerste algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging De Sleutel. De bestuursleden van Huurderbelangenvereniging De Schakel en Huurdersvereniging Bergh vormen samen het nieuwe bestuur van Huurdersvereniging De Sleutel. Veelal bekenden gezichten dus. Ledenvergaderingen zullen voortaan wisselend in Didam en ’s-Heerenberg plaatsvinden. We begrijpen dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om daar naar toe te gaan. W e vinden uw aanwezigheid van groot belang en daarom bieden we u gratis vervoer per bus aan. De bijeenkomst is deze keer in ’s-Heerenberg, daarom rijdt de bus vanaf Meulenvelden in Didam naar ’s-Heerenberg en na afloop weer terug naar Didam. Het is wel noodzakelijk om u vooraf aan te melden zoals bij de uitnodiging is vermeld. Na de vergaderpunten is er een korte pauze waarna een wijkagent het een en ander zal vertellen over veiligheid in uw woonomgeving en wat u wel en niet moet doen bij eventuele overlast in de buurt.